Privacyverklaring

PRIVACYVERKLARING van de TURNHOUTSE BOEKBINDERSGILDE

 

In deze privacyverklaring wil de Turnhoutse Boekbindersgilde (verder ook afgekort tot: de gilde) heldere en transparante informatie geven over welke gegevens ze verzamelt en hoe zij omgaat met persoonsgegevens. Zij doet er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaat daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens rekening houdend met de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening EU 2016/679). 

 Dit brengt met zich mee dat de gilde in ieder geval:

       Uw persoonsgegevens verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring;

       De verwerking van uw persoonsgegevens beperkt tot enkel die gegevens welke  nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

       Vraagt om uw uitdrukkelijke toestemming als zij deze nodig heeft voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

       Passende technische en organisatorische maatregelen neemt zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

       Geen persoonsgegevens doorgeeft aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

       Op de hoogte is van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop wil wijzen en deze respecteert.

Als Turnhoutse Boekbindersgilde zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via het contactformulier op onze website.

 Aan wie is deze privacyverklaring gericht ?

Deze privacyverklaring is van toepassing op al onze huidige en vroegere leden, cursisten en oud-cursisten, en alle personen die belangstelling tonen of toonden voor onze activiteiten en/of cursussen, en verder op onze prospecten en leveranciers.

 Waarvoor verwerken wij welke persoonsgegevens ?

Uw persoonsgegevens worden verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden :

       Ledenadministratie en dienstverlening aan leden

       Cursusadministratie en verzorgen van opleidingen

       Het versturen van informatie over onze activiteiten

       Het bekomen van subsidiëring door de overheid

       Verzekeringsaangelegenheden

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen en/of verwerken:

       Persoonlijke identiteitsgegevens : naam, voornaam, adres,

       Privé contactgegevens : telefoonnummer, e-mail adres

       Persoonlijke kenmerken : geboortedatum, geslacht/gender, nationaliteit

       Aanwezigheid

       Beeldmateriaal (foto’s, video’s, opnames, …)

We verzamelen enkel persoonsgegevens die u zelf aan ons meedeelt op verschillende wijzen (o.a. inschrijvingsformulieren, invul- en contactformulieren op onze website, persoonlijk/telefonisch/e-mail contact, …).  Wij verzamelen geen persoonsgegevens via derden.

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

 Al dan niet verstrekken van gegevens door u zelf

De vermelde gegevens moeten, indien van toepassing, verstrekt worden om lid te kunnen worden en blijven of te kunnen deelnemen aan activiteiten (bijv. cursussen) van de vereniging. 

In zoverre de verwerking van persoonsgegevens plaatsvindt op basis van toestemming, heeft u steeds het recht om de gegeven toestemming terug trekken.

 Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen (subsidiërende overheden, verzekeringen) verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere derden doorgeven, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

Op geen enkel moment verkopen of verhuren wij uw persoonsgegevens aan derde partijen.  Wij geven uw contactgegevens ook nooit door aan derden voor commerciële doeleinden.

 Bewaartermijn

De gilde bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het realiseren van het doel waarvoor deze zijn verstrekt, met in acht name van de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (o.a. op gebied van boekhouding).  Bewaartermijnen kunnen evenwel per doel verschillen.

De gilde verbindt zich ertoe de gegevens niet langer bij te houden dan maximaal 5 jaar na laatste gebruik (met uitzondering voor interne statistische gegevens).

 Beveiliging van de gegevens

De gilde zal de passende technische en organisatorische maatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige toegang, gebruik, verlies of openbaarmaking.

Alle personen die namens de gilde van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden tot discretie.

Uw rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht van inzage en kopie van de persoonsgegevens die op u betrekking hebben.

U heeft recht op verbetering en aanvulling wanneer uw gegevens onjuist of onvolledig zijn.

U heeft het recht op gegevenswissing (verwijdering) van de persoonsgegevens  welke de gilde van u ontvangen hebben, en die niet langer strikt noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor ze werden verwerkt. De gilde behoudt zich wel het recht voor te bepalen of uw verzoek gerechtvaardigd is.

U kan ons contacteren via de contactpagina van onze website: www.boekbindersgilde.be.

 Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens of over de uitoefening van uw rechten dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen.

U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming :

               Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA)

               Drukpersstraat 35, 1000 Brussel

               commission@privacycommission.be

 Wijzigingen aan deze privacyverklaring

De Turnhoutse Boekbindersgilde kan haar privacyverklaring steeds aanpassen.  Van deze wijziging zullen wij een aankondiging doen op onze website. De laatste wijziging gebeurde op 24 mei 2018.