Statuten


STATUTEN TURNHOUTSE BOEKBINDERSGILDE VZW

De hierna genoemde personen

 

Bloemen Johan, Louis, Guido Gezellestraat 13, 2300 Turnhout   

Krikilion Walter, Emiel, Robert, Ghislain, Molenstraat 5, 2300 Turnhout   

Maes Florentinus, Maria, Gemeentestraat 4, 2360 Oud-Turnhout  

Smets Karel, Henri, Steenweg op Gierle 283, 2300 Turnhout  

Van de Leur Carolus, Petrus,  Schorvoortstraat 117, 2300 Turnhout  

Vissers Cornelia, Johanna, Schorvoortstraat 25, 2300 Turnhout   

 

zijn overeengekomen onder elkaar, een vereniging zonder winstoogmerk op te richten  overeenkomstig de wet van 27 juni 1921 onder de hiernavolgende voorwaarden.

STATUTEN

TITEL 1 – DE VERENIGING

Artikel 1 – De rechtsvorm

De vereniging wordt opgericht als een vereniging zonder winstoogmerk (hierna ‘vzw’ genaamd) op grond van de wet betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de stichtingen, en de Europese politieke partijen en stichtingen van 27 juni 1921, zoals gewijzigd, verder genoemd vzw-wet.

 

 

Artikel 2 – Naam

1 – De vzw draagt de naam Turnhoutse Boekbindersgilde.

 

2 – Deze naam moet voorkomen in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders en andere stukken uitgaande van de vereniging, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de woorden ‘vereniging zonder winstoogmerk’ of door de afkorting ‘vzw’, met adres van de zetel.

 

Artikel 3 – Zetel

De zetel van de vereniging  is gevestigd te 2300 Turnhout, Molenstraat 5, gelegen in het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, afdeling Turnhout.

 

Artikel 4 – Doeleinden en activiteiten

De vereniging heeft tot doel:

 • Het aanleren en ontplooien van vaardigheden in oude en nieuwe technieken van het handboekbinden.

 • Het ter beschikking stellen van het nodige materiaal en machines aan de leden tijdens samenkomsten.

 • Het leveren van een bijdrage tot het behoud van dit ambacht in de context van het cultureel erfgoed.

Daarnaast kan de vereniging alle activiteiten ontplooien die rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen tot de verwezenlijking van voormelde doelstellingen.

 

Artikel 5 – Duur

De vereniging is opgericht voor onbepaalde duur. Zij kan te allen tijde ontbonden worden.

 

TITEL 2 - LIDMAATSCHAP

Artikel 6 - Leden

De vereniging telt enkel werkende leden. Het aantal leden is onbeperkt.  De eerste leden zijn de ondertekenende stichters.

 

Artikel 7 – Voorwaarden tot toetreding

Elk lid betaalt de jaarlijkse lidmaatschapsbijdrage en heeft met goed gevolg de cursus “Boekbinden voor beginners” van de Gilde of een gelijkwaardige cursus gevolgd of kan de nodige vakbekwaamheid aantonen.

 

Artikel 8 – Ontslag

Op elk ogenblik kan een lid zich terugtrekken uit de vereniging door zijn/haar ontslag schriftelijk in te dienen bij de voorzitter van de raad van bestuur. Het ontslag wordt per gewone post of via mail bezorgd. Het ontslag wordt effectief een maand na ontvangst van het schrijven.

 

Artikel 9 – Uitsluiting

De uitsluiting van de leden geschiedt op de wijze bepaald door artikel 12 van de vzw-wet.

Als een lid in strijd handelt met de doelstellingen van de vzw, kan dat lid op voorstel van de raad van bestuur worden uitgesloten.

 

Artikel 10 – Rechten en plichten

De leden gaan als lid geen enkele persoonlijke verplichting aan inzake de verbintenissen die de vereniging aangaat.

Geen enkel uittredend en/of uitgesloten lid, noch de erfgenamen of rechthebbenden van een overleden lid, kunnen enige aanspraak laten gelden of uitoefenen op de activa van de vereniging. Ze kunnen evenmin de betaalde bijdragen terugvorderen. Ze mogen geen opgave, verantwoording van de rekeningen, noch het leggen van de zegels of een inventarisvragen.

 

Artikel 11 – Bijdragen

De leden betalen jaarlijks een lidmaatschapsbijdrage. Het bedrag hiervan wordt bepaald door de algemene vergadering, met een minimum van 20 € en een  maximum van 100 €.

Een uittredend of uitgesloten lid kan geen aanspraak maken op een pro rata terugbetaling van het betaalde lidgeld.

 

TITEL 3 – ALGEMENE VERGADERING

Artikel 12 – Bevoegdheid

De algemene vergadering is bevoegd voor:

 • het wijzigen van de statuten;

 • het benoemen en afzetten van de bestuurders;

 • het benoemen en afzetten van de commissarissen en het bepalen van hun bezoldiging, ingeval een bezoldiging wordt toegekend;

 • de kwijting aan de bestuurders en de commissarissen;

 • het goedkeuren van de begrotingen en de rekeningen;

 • het ontbinden van de vereniging;

 • het uitsluiten van leden van de vereniging;

 • de omzetting in een vennootschap met sociaal oogmerk;

 • alle gevallen waarin de statuten dat vereisen.

De algemene vergadering wordt geleid door de voorzitter van de raad van bestuur, de secretaris van de raad van bestuur notuleert. Bij afwezigheid worden ter plaatse een waarnemend voorzitter en/of secretaris verkozen.

 

Artikel 13 – Vergaderingen

1 – Er moet ten minste elk jaar één gewone algemene vergadering gehouden worden na het afsluiten van het boekjaar. In elk geval dient ze plaats te vinden binnen de zes maanden na sluiting van het boekjaar.

2 – Buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden telkens wanneer de omstandigheden dit vereisen en in elk geval wanneer een vijfde van de leden daarom vraagt.

3 – Oproepingen kunnen alleen geldig gedaan worden door de voorzitter van de raad van bestuur of door minimum twee bestuurders.  Zij worden via de gewone of elektronische post verstuurd ten laatste acht dagen vóór de vergadering. De oproeping vermeldt dag, uur en plaats van de vergadering, en bevat de agenda.

Elk voorstel, ondertekend door ten minste één twintigste van de leden, wordt op de agenda gebracht.

 

Artikel 14 – Quorum en stemming

1 – Met uitzondering van de gevallen voorzien in de artikelen 8, 12 en 20 van de vzw-wet, is de vergadering geldig samengesteld ongeacht het aantal aanwezige en vertegenwoordigde ledenen worden beslissingen genomen bij gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige en vertegenwoordigde leden. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter van de vergadering beslissend.

2 – Alle leden hebben stemrecht. Elk lid mag zich laten vertegenwoordigen door een gevolmachtigde. De volmacht moet schriftelijk zijn. De volmachtgever brengt de raad van bestuur vooraf op de hoogte. Niemand mag over meer dan één volmacht beschikken.

 

Artikel 15 – Verslag

Van elke algemene vergadering wordt een verslag opgemaakt. Het verslag wordt ondertekend door de voorzitter en de secretaris. De notulen en beslissingen zijn  ter inzage van de leden. De modaliteiten voor deze inzage worden geregeld in het huishoudelijk reglement. Een uittreksel met de beslissingen van de vergadering kan bezorgd worden aan elke derde die zijn wettig belang aantoont.

TITEL 4 – BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING

 

Artikel 16 – Samenstelling raad van bestuur

1 – De vereniging wordt bestuurd door een raad van bestuur, samengesteld uit ten minste drie bestuurders, al dan niet leden van de vereniging. Indien, om welke redenen ook, het aantal bestuurders tot minder dan drie is gedaald, zijn de overige bestuurders gemachtigd en verplicht onverwijld een algemene vergadering samen te roepen om in de benoeming van nieuwe bestuurders te voorzien. De bestuurders worden door dezelfde  algemene vergadering benoemd.

Het mandaat van de bestuurders kan ten allen tijde door de algemene vergadering worden beëindigd.

2 – De bestuurders worden benoemd voor een termijn van vier jaar.  Bestuurders zijn herbenoembaar.

Wanneer om een of andere reden een bestuurder wegvalt, wordt voor de resterende duur van zijn mandaat een nieuwe bestuurder benoemd. Uittredende bestuurders blijven ook na het verstrijken van hun mandaat in dienst  tot aan de volgende algemene vergadering.

3 - De bestuurders oefenen hun mandaat ten kostenloze titel uit.

 

Artikel 17 – Raad van bestuur: vergaderingen, beraadslagingen en beslissingen

1 – De raad vergadert minimum vier keer per jaar. De vergadering wordt bijeen geroepen door de voorzitter of door twee bestuurders. De oproepingsbrief vermeldt de agenda, dag, uur en plaats van de vergadering en kan via gewone post of elektronisch verstuurd worden.

2 – De raad kan slechts geldig beraadslagen en besluiten wanneer tenminste de meerderheid van de bestuurders aanwezig is op de vergadering. De goedkeuring en de wijziging van het huishoudelijk reglement vereist een gewone meerderheid.

Bij gelijkheid van stemmen  is de stem van de voorzitter bepalend.

3 - De raad van bestuur stelt het huishoudelijk reglement op in opdracht van de algemene vergadering.    De algemene vergadering heeft het recht om bepaalde punten te laten opnemen in het reglement, en/of sommige punten de laten verwijderen of aan te passen. De besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige leden.

4 – Van elke vergadering wordt een verslag opgemaakt. Het  verslag wordt door de voorzitter en de secretaris ondertekend en apart  bewaard. Uittreksels van het verslag worden geldig ondertekend door de voorzitter en secretaris of door twee bestuurders.

 

Artikel 18 – Bevoegdheid en vertegenwoordiging

1 – De raad van bestuur heeft de residuaire bevoegdheid en zetelt als een collegiaal bestuur.

2 – De raad vertegenwoordigt als college de vereniging  in alle handelingen in en buiten rechte. Hij treedt op, als eiser of verweerder, in alle rechtsgedingen en beslist over het al of niet aanwenden van rechtsmiddelen. Hij is bevoegd voor alle handelingen, zonder uitzondering, van bestuur, het beheer en de  beschikking, met inbegrip van het vervreemden.

3 – Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college, wordt de vereniging  in en buiten rechte eveneens algemeen vertegenwoordigd door twee bestuurders die gezamenlijk handelen met schriftelijke volmacht verkregen van de raad van bestuur.

4 – De raad kan  specifieke bevoegdheden overdragen aan één of meer bestuurders of aan een derde. Elke delegatie van bevoegdheid is op ieder ogenblik herroepbaar.

TITEL 5 – BEGROTINGEN EN REKENINGEN

Artikel 19 – Boekjaar, begrotingen en rekeningen

Het boekjaar valt samen met het burgerlijk jaar. De raad van bestuur legt de rekeningen van het voorgaande jaar en de begroting van het lopende jaar ter goedkeuring voor aan de algemene vergadering. Vervolgens wordt bij afzonderlijke stemming aan de bestuurders en in voorkomend geval de commissarissen kwijting verleend.

Het eerste boekjaar loopt van de oprichtingsdatum tot 31 december 2019.

 

TITEL 6 – ONTBINDING EN VEREFFENING

Artikel 20  

Behoudens de gevallen van rechterlijke ontbinding en van ontbinding van rechtswege, kan tot de ontbinding slechts worden besloten door de algemene vergadering overeenkomstig artikel 20 en volgende  van de vzw-wet. In het ontbindingsbesluit worden tevens één of meer vereffenaars aangeduid.

 

Artikel 21

1 – In geval van ontbinding door de algemene vergadering wordt het netto overblijvend maatschappelijk actief  overgedragen aan een vzw met een gelijkaardig doel als dat van de vereniging, aan te duiden door de algemene vergadering.

2 – Bij het bepalen van de bestemming moeten de vereffenaars en de algemene vergadering rekening houden met het doel van de Gilde  en met de in artikel 4bedoelde beginselen en die voorwaarde ook aan de begiftigde opleggen

 

Artikel 22

Voor alles wat niet door deze statuten wordt geregeld, is de vzw-wet van toepassing.

Aldus aangenomen met eenparigheid van stemmen op de stichtingsvergadering gehouden te Turnhout, op 14 november 2018 en ondertekend in twee exemplaren.

Raad van bestuur, verdeling der functies.

 

Onder de oprichters werden volgende personen tot  bestuurslid verkozen met bestuursfuncties als volgt verdeeld:

 

Krikilion Walter, voorzitter

Van de Leur Karel, ondervoorzitter

Vissers Cornelia, secretaris

Bloemen Johan, penningmeester

Smets Karel, bestuurslid